Notulen ALV 2/2013

Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) Vokomokum 22 februari 2013

Aanwezig:

Ian, Andrea, Heleen, Samantha, Eva, Vincent, Judith, Corrie, Antonia, Peyman, Mara, Pieter, Suzan, Marleen Jaromil, Elizabeth, Mariska, Aukje, Martijn, Willem, Mike, Flip, Moroney (later), Renate (later), Juud (later), Forrest (deels).

Opening: welkom, voorstelrondje, praktische zaken: Flip is vanavond voorzitter, Pieter vertaalt naar het Engels, Heleen schrijft de notulen.

Updates uit alle werkgroepen

Membership: er wordt aan gewerkt om alles goed digitaal vast te leggen. We hebben nu 124 leden en zien dat er steeds meer mensen bijkomen.

Setup: we zijn ermee bezig om te kijken of streepcode lezers een optie zijn, zou een oplossing kunnen zijn om fouten te voorkomen.

•Vers: er zijn steeds meer leden die groente en kaas bestellen, vandaag 42 leden voor groente bijvoorbeeld. We zijn ook nieuwe leden aan het inwerken.

Docs: deze werkgroep bereidt de vergaderingen voor, zorgt ervoor dat de notulen beschikbaar zijn, etc.

•VERS-Kaas: we hebben drie nieuwe leden die nu kunnen helpen om alles te regelen, daardoor kunnen we nu beter werken maar we hebben nog meer mensen nodig.

•VERS-Bubbleclub (fermentatie): er is steeds meer belangstelling hiervoor, misschien kunnen in de toekomst meer mensen leren hoe de producten gemaakt worden. Er moet nog gewerkt worden aan de Excelsheet die we gebruiken.

•Communicatie: we zijn aan het werk om een flyer te maken en werken aan de website. Je kunt ook helpen door kopij te leveren voor het blog. Het is een WordPress- website. Als je het leuk vindt om te schrijven of foto’s te maken, laat het dan weten, daar is plaats voor.

•Finance: het gaat goed met de werkgroep, er zijn genoeg mensen. Het is nog wel een probleem dat mensen met de verkeerde producten weggaan. In de e-mail die je krijgt waarin staat dat je moet betalen, zal vanaf nu het totaal staan dat je moet betalen. Dus als je de maand daarvoor teveel of te weinig hebt betaald, wordt dat verrekend. Je kunt in je ‘member profile’ kijken wat je de afgelopen keren hebt gekocht en betaald.

Uitwerking besluitvormingsprocedures

Dit onderwerp is ook in de vorige ALV besproken. Er is toen afgesproken dat werkgroep Docs op basis van de eerste bespreking een voorstel zou maken voor afspraken over de besluitvorming. Dit voorstel voor 11 afspraken is rondgemaild voorafgaand aan de ALV van 22 februari 2013 en in de vergadering verder besproken. Onderstaand wordt samengevat wat per punt de reacties uit de groep waren. Die reacties staan cursief. We hebben afgesproken dat we in de volgende ALV proberen tot een gezamenlijk besluit te komen over deze afspraken.

1.De ledenvergadering is het hoogste besluitvormingsorgaan van de Voko.

Over dit punt was men het eens, hoewel er wel gekeken moet worden naar hoe de ALV dan georganiseerd wordt en hoeveel mensen er aanwezig zijn. Die vragen worden apart behandeld in punten die hieronde staan.

2. De werkgroepen en het CT hebben een belangrijke functie om te zorgen voor de dagelijkse gang van zaken, en daarover kunnen zij ook besluiten. In de ALV informeren zij de rest van de Voko over de belangrijkste lopende zaken in hun groepen.

Hierover was men het eens.

3. Over beslissingen die de kaders stellen waarbinnen de dagelijkse gang van zaken plaatsvindt, gaat de ALV. Voorbeelden hiervan zijn veranderingen van de criteria voor producten, verandering van huisvesting, investeringen boven de € 500,-.

In principe vond iedereen het achterliggende idee goed, maar er was een opmerking dat het misschien beter zou zijn om een percentage van de totale omzet van de Voko te noemen in plaats van een vast bedrag van € 500,-.

4. Mocht een werkgroep of de CT een beslissing hebben genomen die eigenlijk bij de ALV thuishoort, maar waar bijvoorbeeld vanwege haast bij was, dan leggen zij die in de eerstvolgende ALV voor aan de leden.

Dit vond iedereen op zich goed, maar er werd gezegd dat twee ALV’s per jaar in dat geval wat weinig was, misschien is 1 ALV per kwartaal beter.

5. De ALV neemt besluiten zo veel mogelijk op basis van consensus. Dit betekent niet unanimiteit, maar het voorop stellen van het belang van de groep, luisteren naar iedereen en zoeken naar oplossingen die zo veel mogelijk rekening houden met alle groepsleden.

In deze algemene beschrijving van wat we bedoelen met consensus kon iedereen zich vinden.

6. Wanneer in een vergadering wordt gekeken of er consensus is, heeft een lid dat een voorstel niet wil ondersteunen de volgende opties:

– Zich afzijdig houden

– Voorbehoud laten weten, ter bespreking

-Blokkeren (dit is een zeer zwaar middel dat betekent dat het voorgestelde besluit ingaat tegen je morele principes, of de Voko, haar doelen of haar leden in gevaar brengt)

Op zich kon iedereen zich hier wel in vinden. Er ontstond een gesprek over de betekenis van blokkeren: dit is geen ‘asociaal’ gedrag, maar een soort noodkreet van iemand die zich grote zorgen maakt over een besluit. Het is natuurlijk de bedoeling de ideeën en inzichten van iedereen bij een discussie en besluitvormingsproces te betrekken, waardoor niemand zich gedwongen zal voelen een besluit te blokkeren.

7. Mocht het na 2 ALV’s niet mogelijk zijn geweest om consensus te bereiken, dan wordt in de derde ALV geprobeerd tot een besluit te komen op basis van 75% meerderheid.

De aanwezigen konden zich wel vinden in het idee om wanneer nodig af te wijken van consensus, maar er waren nog verschillende ideeën over de beste manier om dat te doen. Er werd geopperd om als nodig een speciale, extra ALV uit te roepen, of om al tot stemmen over te gaan aan het einde van de tweede ALV (en dus niet te wachten tot de derde). Ook werd gezegd dat dit het proces enorm kan vertragen als er maar 2 ALV’s per jaar zijn: het zou beter zijn als we dan meer ALV’s hadden.

8. De ALV kan besluiten nemen wanneer minstens X (of: X %) leden aanwezig zijn.

In reactie op dit punt werd gesproken over de mogelijkheid om een besluit te laten bevestigen in de volgende ALV, zodat meer mensen erover gesproken hebben. Sommige mensen lieten weten dat een percentage hen het beste leek in plaats van een aantal. Er werd gesproken over een minimum van 30%, maar er werd ook geconstateerd dat we dat in de afgelopen tijd nooit gehaald hebben: de opkomst is veel lager dan dat.

9. Er zijn 2 ALV’s per jaar. Leden moeten aan minstens 1 van de ALV’s meedoen.

Op dit punt waren verschillende opmerkingen: Op dit moment houden we nog 4 ALV’s per jaar, omdat de ALV dat een jaar geleden besloten heeft. Maar de opkomst is vaak heel mager. We moeten mensen er attent op maken dat dit een collectief is, zodat mensen zich dit bewust zijn. Het maakt ook uit waar de vergadering gehouden wordt: nu het in het café is, en er is cake, gezelligheid en eten, dan helpt dat – dan komen er meer mensen. Twee per jaar is weinig, dan ben je niet besluitvaardig. Om een shift te doen en daarna naar de ALV te gaan is best wel zwaar voor sommigen. Als de stukken op tijd beschikbaar zijn kunnen mensen door met anderen te praten, bijvoorbeeld in hun werkgroep, toch hun mening geven. De ALV vanaf 20:00 is lastig voor sommige mensen met kinderen. Omdat we met consensus werken is het niet handig om anderen te ‘machtigen’ om voor jou te spreken, dat heeft alleen eventueel zin wanneer je zou stemmen. Maar in een consensus-proces gaat het niet om wie meer of minder stemmen heeft, maar dat we een besluit nemen waar iedereen zich in kan vinden. En als je niet aanwezig bent kun je ook niet door dialoog je standpunt aanpassen, terwijl die mogelijkheid heel belangrijk is.

10. Alle leden worden minstens een week van te voren geïnformeerd over de inhoud van de
agenda van de ALV.

Hier werd gezegd dat twee weken van tevoren beter zou zijn. Dat de ALV ruim van tevoren op de website staat aangekondigd is goed- maar de agenda zou er op tijd bij moeten. Ook de stukken voor de vergadering moeten op tijd worden rondgestuurd.

11. Alle besluiten van de ALV zijn voor alle leden terug te lezen in de notulen, die op de website worden geplaatst.

Hier werd gezegd dat de stukken niet altijd makkelijk te vinden zijn. Werkgroep Docs gaat kijken hoe ze dit kunnen verbeteren.

Het financieel overzicht van de voko.

Naar aanleiding van het financiële overzicht dat ter voorbereiding op de vergadering is rondgestuurd, werd het volgende besproken:

De huur aan Plantagedok is de afgelopen periode niet betaald omdat Plantagedok de prijs voor de Voko bepaald op basis van hoeveel we kunnen betalen. Het gaat nu financieel goed, dus we kunnen wel meer betalen. Ook is het zo dat als we een ‘vriendenprijs’ betalen, het mogelijk is dat Plantagedok ons vraagt om soms naar een andere vrijdag te gaan omdat er een andere groep gebruikers is die meer betaalt en bijvoorbeeld dat weekend de zaal wil gebruiken.

We leggen bovenop de prijzen voor de producten standaard 5%, voor overhead, voor als iemand niet betaalt of als er dingen breken, etc. Sommige leveranciers willen dat wij geen 5% extra bovenop hun prijs rekenen. In een eerdere ALV is besloten om in die gevallen de 5% terug te geven aan de producenten of aan een goed doel, zodat we geen winst maken. Er is ook altijd een buffer nodig. Voor het statiegeld op de rolcontainers (deze maand bijv €1050). En omdat mensen soms te laat betalen en er soms verkeerde producten mee naar huis worden genomen. In een volgende ALV komt een voorstel over de hoogte van de huur aan Plantagedok en de marge die nodig is.

Het zou fijn zijn als één van de leden 1x per jaar als adviseur/boekhouder met de financiële groep naar de jaarcijfers wil kijken.

Criteria voor de producenten en producten

Dit onderwerp is kort behandeld; Flip heeft het volgende toegelicht: in het verleden is hier al meerdere keren over gesproken en de criteria zijn ook wel eens veranderd. Op dit moment is het niet makkelijk om op de website een lijstje criteria te vinden en in de bestaande teksten staan slordigheden en onduidelijke zinnen. Het zou dus goed zijn nog eens goed naar de criteria te kijken en de tekst in een ledenvergadering te bespreken.

Een concreet probleem is dat sommige leveranciers niet aan Vokomokum willen leveren omdat we producten goedkoper aanbieden dan bij hun andere afnemers (kleine winkeltjes). Of we in zulke gevallen een hogere prijs kunnen vragen daarover zijn de meningen verdeeld en ook dit zou nog eens bij een ALV besproken kunnen worden.

We hebben afgesproken dat de versgroep en de droog inkoop ter voorbereiding op de volgende ALV een voorstel maken voor criteria voor hun producten, zodat dit in de ALV verder kan worden besproken en er hopelijk een criteria-tekst goedgekeurd kan worden.

Rondvraag

Vincent vertelt dat hij elke maand de geitenkaas en eieren van de boerderij ‘De Riddammer Hoeve’ in het Amsterdamse Bos haalt. De boerderij heeft een project waarbij wij ook in lokale energie zouden kunnen investeren. Je helpt dan financieel bij het kopen van een zonnepaneel, en in ruil daarvoor krijg je elk jaar een bedrag terug, in natura. Je krijgt dan je investering in vijf jaar terug.

Op dit voorstel van Vincent waren verschillende reacties: zo gebruiken we ons geld nuttig, dat is beter dan als het op de bank staat, ook al is Triodos een goede bank. We moeten ook nadenken over of we dit op een goede manier bij kunnen houden, en of we er wel zijn in vijf jaar. Aan de andere kant, als we het geld nu eenmaal hebben, en het is een goed doel, dan zouden we dat gewoon kunnen doen. We moeten eerst onze schuld aan Plantagedok betalen, eerst moeten we richten op onze kameraden, we moeten geen investeringsmaatschappij worden. We kunnen het ook zien als een verdieping van de relatie met een van onze leveranciers. Na een bespreking werd geconcludeerd dat er geen mensen waren met bezwaar tegen het voorstel.

Er werd dus in consensus besloten om de twee zonnepanelen voor een totaal van € 250,- te kopen en dat wordt dan verrekend met de bestellingen.

Flip was bij een informatieavond van een Voko in Amsterdam West. Zij hebben het idee om een excursie naar de Nieuwe Band, in Groningen, te organiseren. Een paar mensen zijn geïnteresseerd. Juud wil een interview doen met iemand over burgerinitiatieven, omdat een denktank van de

GroenLinks in Amsterdam hierin is geïnteresseerd en mogelijk wil werken aan beleid om het burgerinitiatieven makkelijker te maken. Na de voors en tegens hiervan kort besproken te hebben wordt afgesproken dat de Docs werkgroep hier verder naar kijkt en eventueel met Juud verder in gesprek gaat.

Afsluiting

De volgende vergadering is over drie maanden, dus in mei 2013.

Op de agenda staan dan in principe de criteria voor de producten, de besluitvormingsprocedure en financiën (huur aan Plantagedok, de marge, financiële buffer).

To-do lijst naar aanleiding van de ALV van 22 februari 2013:

Werkgroep Docs:
•Checken of alle notulen en besluiten goed te vinden zijn op de website en waar nodig verbeteren.
•Praten met Juud naar aanleiding van haar vraag van de denktank van de Groen Links-fractie van de gemeenteraad.

•Werkgroep Vers:
Maken van een voorstel voor criteria voor de inkoop van hun producten, ter bespreking op de volgende ALV.

Graag uiterlijk 1 mei mailen naar werkgroep Docs, dan kunnen alle agendapunten goed voorbereid worden en op tijd naar de leden gestuurd.

•Werkgroep inkoop droogwaren:
Maken van een voorstel voor criteria voor de inkoop van hun producten, ter bespreking op de volgende ALV.

Graag uiterlijk 1 mei mailen naar werkgroep Docs, dan kunnen alle agendapunten goed voorbereid worden en op tijd naar de leden gestuurd.

•Membership:
Kijken of er een lid is die onze boekhouder kan zijn, dat wil zeggen eens per jaar de werkgroep Finance bij kan staan met het checken van de jaarcijfers.

•Vincent:
Regelen de aanschaf van twee zonnepanelen door de geitenboerderij.

•Wergroep Finance:
Voorbereiden voor de volgende ALV van een voorstel over de 5% marge die we betalen op de producten en de hoogte van de huur aan Plantagedok, en de financiële buffer die we nodig hebben.

Graag uiterlijk 1 mei mailen naar werkgroep Docs, dan kunnen alle agendapunten goed voorbereid worden en op tijd naar de leden gestuurd.

This entry was posted in Zine. Bookmark the permalink.

3 Responses to Notulen ALV 2/2013

 1. Florien Hamer says:

  Oost voor schone lucht! In het kader van de landelijke actie van Milieudefensie ter verbetering van de luchtkwaliteit in heel Nederland ben ik met een paar mensen uit de buurt een actiegroepje begonnen. Onder de naam Oost voor schone lucht! zijn we i.s.m. Milieudefensie een meetpunt begonnen in de Wibautstraat tegenover de AH. Ook hebben we de afgelopen maanden handtekeningen verzameld in de buurt, op creches en via een flyercampagne. Inmiddels is gebleken dat ook in de Wibautstraat, net als op veel plekken in A’dam de NO2-hoogte het Europees-vastgestelde niveau van 40 ug/m3 regelmatig overschrijd wat betekend dat de lucht behoorlijk ongezond is; zie http://www.wibautstraat.com.

  Waarom willen wij zelf de luchtkwaliteit meten?
  Uit onderzoek blijkt dat de gemeentelijke berekeningen van de luchtkwaliteit niet kloppen en systematisch meer dan 10% lager uitvallen. Deze conclusie is dit jaar door de GGD getrokken. Zo berekende het stadsdeel in 2008 voor het eind van de Wibautstraat een percentage stikstofdioxide dat 14% lager lag dan was gemeten. Met dat verschil kon een groot bouwplan (Amstelstation) toch worden aangenomen. Volgens de berekeningen halen we namelijk de EU-norm voor stikstofdioxide in 2015. Maar dat is gewoon niet waar. De daling van het percentage stikstofdioxide gaat voor Amsterdam veel te langzaam.

  In de Wibautstraat wordt nergens meer gemeten. Het RIVM meetpunt aan het einde van de Wibautstraat is vorig jaar opgeheven en de GGD heeft nergens meetbuisjes hangen. Daarom doen wij het. De resultaten zullen iedere maand te zien zijn op deze website en die van Milieudefensie. Door nu te beginnen hebben wij eind 2013 een gemeten jaargemiddelde. Een mooi moment voor een politieke discussie met de gemeenteraadsverkiezingen 2014 in het vooruitzicht.

  Wil je tekenen voor gezondere lucht of meer informatie? Ga naar http://www.milieudefensie.nl/luchtkwaliteit

  Ouderparticipatiecreche: Opvang van kinderen door de ouders zelf. Een manier om je kinderen te zien groeien in hun contact met anderen en de hoge kosten van reguliere opvang te omzeilen. In Amsterdam zijn op verschillenden plekken ouderparticipatiecreches waar groepjes ouders ombeurten op elkaars en hun eigen kinderen passen. In veel opzichte vergelijkbaar met een normale creche; er is een dagindeling, er wordt samen gegeten, geslapen, gespeeld en er worden tripjes ondernomen. Het verschil is de grotere betrokkenheid van de ouders. Gezamenlijk wordt besloten hoe de dagelijkse activiteiten worden vormgegeven en hoe met de kinderen wordt omgesprongen. Meer informatie over een van de ouderparticipatiecreches in A’dam is te vinden op: http://www.oudercreche.info/

  Ik weet verder dat Fulco Tuinman met zijn familie hieraan meedoet, misschien kun je hem vragen om iets over hun persoonlijke ervaringen hiermee te schrijven; of ik wil het ook wel vragen; ik zie hem en zijn vrouw regelmatig.

  Peuter- en kleuterdans voor jongens en meisjes van 2 en 3 jaar en 4 tot 6 jaar.

  Rennen, springen, rollen, kruipen, vallen en weer opstaan…Een kind ontdekt de wereld om zich heen en is daarbij constant in beweging.

  In de lessen peuter- en kleuterdans wordt de kinderen de beginselen van de dans bijgebracht. Het kind wordt geprikkeld, geboeid en gestimuleerd om zijn bewegingsmogelijkheden te ontwikkelen en te ontplooien.

  Door middel van vrij bewegen en eenvoudige bewegingsopdrachten ontdekt het kind zijn lichaam, de ruimte, zijn emoties en is tegelijkertijd bezig met het ontwikkelen van zijn muzikaliteit en coördinatie.

  Korte oefeningen worden gecreëerd vanuit de begrippen durf, fantasie, expressie, creativiteit, concentratie, samenspel, houding en last but not least: plezier!

  De lessen vinden op verschillende plekken en dagen verspreid over A’dam plaats: kijk op http://www.danspeuterdans.com voor lestijden en locaties. Ook aanmelden gaat via de website.

 2. Florien Hamer says:

  Jonge sla met koolrabi en gepofte quinoa-dressing
  Voorjaarssalade, evt. serveren met jonge geitenkaas
  Recepten:

  Ingrediënten voor 4 personen:
  4 jonge rode bietjes
  4 eetlepels olijfolie extra vierge
  1 laurierblaadje
  300 gr slablaadjes
  2 sjalotten, fijngesnipperd
  1 eetlepel rodewijnazijn
  4 eetlepels quinoa
  1 koolrabi in kleine blokjes

  Verwarm de over voor op 225 graden. Schep in een ovenvaste pan de bietjes om met een eetlepel olie, zout, peper en het laurierblaadje. Zet de pan op het rooster in het midden van de oven en rooster de bietjes in partjes. Schenk de azijn in een ruime kom, roer de sjalotten erdoor en marineer ze 5 minuten. Roer de olie erdoor en breng het op smaak met zout en peper.
  Verwarm een koekenpan zonder vet. Pof hierin de quinoa enkele minuten op middelhoog vuur. Schep de quinoa door de dressing. Schep de koolrabi en de slablaadjes voorzichtig door de dressing. Verdeel de salade over 4 borden en leg de bietenpartjes eromheen.

  Pittige kaasmuffins

  Ingrediënten voor 8 stuks:
  120 gr. tarwebloem
  1 volle theelepel bakpoeder
  100 gr. oude kaas, geraspt
  een half bosje bieslook, fijngeknipt
  50 gr. roomboter, gesmolten
  1 ei, losgeklopt
  2 theelepels pittige mosterd
  120 ml. melk
  verder nodig: een metalen muffinvorm ingevet met olie en een staafmixer

  Zet de muffinvorm in de oven en verwarm deze voor op 200 graden. Meng bloem, bakpoeder, een snufje zout, geraspte kaas en twee eetlepels bieslook in een kom. Meng in een andere kom de gesmolten boter met ei, de mosterd en melk. Schenk de vloeistof bij de droge ingrediënten en roer losjes met een vork tot een rommelig mengsel: niet teveel roeren dus. Verdeel het beslag over de 8 muffinvormpjes en bak in 20-25 minuten goudbruin.

  Lasagne van knolselderij en wortel

  Ingrediënten voor 4 personen
  1 fijngehakte ui
  400 gr. wortel en 400 gr. knolselderij in blokjes van 1 cm.
  2 eetlepels olijfolie
  3 eetlepels water
  3 eieren
  200 ml. slagroom
  200 ml. melk
  150 gr. oude kaas, geraspt
  verder nodig: ovenschaal (1 1/2 liter), ingevet.

  Verwarm de over voor op 175 graden. Stoof de ui met de wortel en de knolselderij in de olijfolie en het water in 10 minuten zachtjes beetgaar. Klop in een maatbeker 3 eieren los met zout en peper, de slagroom, melk en de oude kaas. Schep de iets afgekoelde groenten door het eimengsel en schenk alles in de ovenschaal. Bak het gerecht in ± 45 minuten gaar.

  Warme appelcake met appel-walnoten-boter

  Ingrediënten cake
  400 gr. tarwemeel
  1 zakje bakpoeder
  1 eetlepel kaneel
  1/2 eetlepel koekkruiden
  1 theelepel vanillepoeder
  250 gr. Gula Java (Amanprana) (kokossuiker) of 150 gr. rietsuiker
  100 gr. margarine
  3 appels, geschild en zonder klokhuis
  80 gr. walnoten
  80 gr. rozijnen
  100 gr. appelmoes
  100 ml. water
  verder nodig: cakeblik, ingevet en bestrooid met meel en keukenmachine

  Verwarm de over voor op 180 graden. Meng in een kom het meel met de bakpoeder, de kruiden, vanille en de Gula Java of suiker.
  Pureer in de keukenmachine de margarine met de appels, rozijnen en walnoten tot een glad geheel. Meng deze met de appelmoes en het water.
  Roer beetje bij beetje het margarinemengsel door het meelmengsel en voeg er vervolgens het ‘appelmoeswater’ aan toe. Roer totdat alles goed gemengd is en er een stevig, maar niet droog, geheel ontstaat. Verdeel het mengsel over het cakeblik en bak de cake in de oven in 35-45 minuten gaar.

  Ingrediënten appel-walnoten-boter
  50 gr. margarine
  1 eetlepel appelmoes
  50 gr. rijststroop
  1 theelepel vanillepoeder
  50 gr. walnoten
  50 gr. sojameel

  Maak intussen de appel-walnoten-boter door de margarine, met de appelmoes, rijststroop, vanille, walnoten en het sojameel in de keukenmachine te mixen tot een glad geheel. Serveer de boter met een warme plak appelcake.

 3. elizabeth says:

  shouldn’t these recipes be elsewhere on the website? elizabeth

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *